LYNX logo oranje mail
 • Tg. LYNX

 • 855115282

 • Definitieve jaarrekening Tg Lynx 2016

  Definitieve jaarrekening Tg Lynx 2016Jaarrekening tg Lynx 2017

  Jaarrekening tg Lynx 2017Jaarrekening tg Lynx 2018

  Jaarrekening tg Lynx 2018
 • APOCALYPSE HOW - Tg.LYNX infoblad. V5

  APOCALYPSE HOW - Tg.LYNX infoblad. V5A5e-flyer-TG.Lynx-20-11-2018-1

  A5e-flyer-TG.Lynx-20-11-2018-1A5e-flyer-TG.Lynx-20-11-2018-2

  A5e-flyer-TG.Lynx-20-11-2018-2
 • Brouwersgracht 7 B 1015GA Amsterdam

 • 06 22507914

 • http://www.tglynx.eu
 • info@tglynx.eu

 • Stichting Tg LYNX heeft de volgende statutaire doelstellingen: 1) De stichting heeft ten doel het middels kunst onderzoeken en delen van levens (beschouwelijke) thema’s en het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het via beeld, taal, beweging en muziek organiseren van evenementen en voorstellingen; b. Het actief werven van publiek c. Het verrichten van alle overige wettelijke middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden. 3) De stichting beoogt het algemeen nut. 4) De stichting boogt nadrukkelijk niet het maken van winst.

 • Stichting – bestuur De leden van het bestuur van de Stichting beperken zich tot het besturen van de Stichting en zijn zelf verder niet actief in de Stichting. Het bestuur komt statutair minimaal tweemaal per jaar bij elkaar waarvan één maximaal 6 maanden na afloop van het boekjaar waar de balans en de staat van baten en lasten wordt vastgesteld. In de praktijk zal dat meerdere keren per jaar zijn, net zoveel als nodig is om Stichting Tg.LYNX adequaat te laten functioneren. Het bestuur zit onbezoldigd en ontvangt alleen een vergoeding voor aantoonbaar gemaakte reiskosten. Werkzaamheden LYNX maakt voorstellingen, muziektheaterproducties, documentaires of speelfilms, hoorspelen en andere audiovisuele producties vaak op basis van documentair materiaal; zij kijkt i.i.g. naar het heden via verhalen uit het verleden. Tot haar werkzaamheden behoren o.a. mensen interviewen, interviews bewerken tot theatertekst, organiseren randvoorwaarden voorstelling, zoals schrijvers, regisseurs, acteurs en muzikanten benaderen voor samenwerking, het organiseren van randprogramma’s zoals debatten naast de voorstelling, verkoop voorstelling aan theaters en festivals e.d. Missie & Visie In voorgaande projecten van theatermaker Julia van de Graaff is er een duidelijke persoonlijke band met het materiaal dat LYNX brengt. Het feit dat sommige verhalen hun oorsprong in de werkelijkheid hebben en nog al eens uit eerste hand komen vergroten de noodzaak ze theatraal te maken. Door o.a. het onderzoeken van (familie)geschiedenissen probeert LYNX te begrijpen hoe voorgaande generaties zijn weerslag nalaten in ons, mensen van nu. Tot nog niet zo heel lang geleden was in onze samenleving het geloof de leidraad. Zij gaf structuur en richting aan het leven. Die traditionele structuur bestaat veelal niet meer. In onze samenleving lijkt tegenwoordig de gedachte te overheersen dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk én ongeluk. Het leven is maakbaar. LYNX denkt dat het moderne leven wel meer keuzemogelijkheden biedt, maar dat deze beperkter zijn dan we zouden willen. Het leven is onvoorspelbaar en verrassend. Ingrijpende zaken als ziekte en dood overkomen ons. Tegelijkertijd is LYNX geïnteresseerd in de mate waarin de mens wél zelf invloed op zijn leven heeft. In haar voorstellingen en films zoekt LYNX naar de grens van waar de mens verantwoordelijk is voor zijn handelen en wat de gevolgen ervan zijn voor anderen en waar hij overgeleverd is aan de natuur of het lot of wie weet wel een god. De confrontatie met het publiek wordt daarbij niet geschuwd door de mens in al zijn grenzeloze egoïsme en domheid te tonen. Via menselijke en herkenbare verhalen nemen we het gedrag van de mens onder de loep. Zo willen we het publiek inzicht, herkenning en eventueel ook troost bieden in een bestaan dat niet altijd te kneden valt, maar waarbij de soms desastreuze gevolgen van het handelen van de mens op deze planeet ook onderzocht en getoond (moeten) worden. Julia van de Graaff maakte met haar achtergrond als actrice in zowel teksttoneel als mime in eerdere eigen projecten al gebruik van verschillende disciplines. LYNX stelt zich tot doel hierop voort te bouwen.

 • Het bestuur bestaat uit: Guido van Hulzen (voorzitter) Désirée van Dijk Gijs Schoneveld

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Tg.LYNX heeft een artistiek leider theatermaker en actrice Julia van de Graaff. Haar beloning als zodanig volgt uit de projecten die LYNX realiseert.

 • CAO theater

 • CAO Toneel