Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. Deze site dient als internetportaal voor het publiceren van de vereiste gegevens voor de leden van de bij de Federatie Cultuur aangesloten organisaties.

Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

– de naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
– het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
– het post- of bezoekadres van de instelling
– een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
– de hoofdlijnen van het beleidsplan
– de functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
– de namen van de bestuurders
– het beloningsbeleid. Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.
– een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
– een financiële verantwoording

Meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen is te vinden op de site van de Belastingdienst.