Stichting Vrienden Amsterdamse Bos

LOGO STICHTING
 • Stichting Vrienden Openluchttheater het Amsterdamse Bos

 • 814282921

 • Jaarcijfers 2012 def
 • Statuten 1992
 • De Duizendmeterweg 7 1182 DC Amstelveen

 • 0206700250

 • http://www.bostheater.nl
 • vrienden@bostheater.nl

 • Het verwerven en beheren van vermogen, hetwelk aangewend zal worden voor theaterproducties en overige activiteiten van de Stichting Theater het Amsterdamse Bos, met name indien en voorzover laatst gemelde stichting geen aanspraak kan maken op daartoe van overheidswege beschikbaar gestelde casu quo te stellen middelen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van vermogen. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alle andere verkrijgingen en baten.

 • De Vriendenstichting is opgericht in 1992 met het doel vermogen te verwerven en beheren door middel van donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. Deze gelden worden aangewend voor theaterproducties en overige activiteiten van de Stichting Theater het Amsterdamse Bos.

 • Bestuurders Mw. A.F. Sanders - voorzitter Mw. D.A. Zon - penningmeester

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • geen personeel in dienst

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur