LOGO STICHTING
 • Stichting Vrienden Openluchttheater het Amsterdamse Bos
 • 814282921
 • Jaarverslag Vriendenstichting Amsterdamse Bostheater 2022
  Jaarverslag Vriendenstichting Amsterdamse Bostheater 2022
 • Statuten 1992
  Statuten 1992Bestuursverslag 2022 Vriendenstichting
  Bestuursverslag 2022 VriendenstichtingActiviteitenverslag Vriendenstichting Bostheater 2022
  Activiteitenverslag Vriendenstichting Bostheater 2022
 • De Duizendmeterweg 7
  1182 DC Amstelveen

 • 0206700250
 • http://www.bostheater.nl
 • vrienden@bostheater.nl
 • Het verwerven en beheren van vermogen, hetwelk aangewend zal worden voor theaterproducties en overige activiteiten van de Stichting Theater het Amsterdamse Bos, met name indien en voorzover laatst gemelde stichting geen aanspraak kan maken op daartoe van overheidswege beschikbaar gestelde casu quo te stellen middelen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van vermogen. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, alle andere verkrijgingen en baten.

 • De Vriendenstichting is opgericht in 1992 met het doel vermogen te verwerven en beheren door middel van donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. Deze gelden worden aangewend voor theaterproducties en overige activiteiten van de Stichting Theater het Amsterdamse Bos.

 • Bestuurders
  G.E. Bakker, voorzitter
  M.G. Muller, penningmeester
  W. Vermeer-Van Amerongen, secretaris

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • geen personeel in dienst