Logo_ZT_zwlettertranspbg
 • Stichting Zwolse Theaters

 • 2934553

 • jaarrekening 2017-2018 Zwolse Theaters tbv gemeente

  jaarrekening 2017-2018 Zwolse Theaters tbv gemeente
 • Postbus 1514 8001 BM Zwolle

 • 038-4277370

 • http://zwolsetheaters.nl
 • info@zwolsetheaters.nl

 • De Stichting Zwolse Theaters heeft ten doel het faciliteren van de podiumkunst in Zwolle en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting kan haar doel nastreven met alle wettige middelen, echter met name door het beheren en exploiteren van één of meer inrichtingen voor cultureel werk en/of voor ontspanning en vermaak, met inbegrip van de eventueel daarbij behorend nevenruimten, alles in de ruimste zin des woords.

 • In onze toekomstvisie voor de Zwolse theaters zijn we ons bewust van een heroriëntatie tussen cultuur en maatschappij. Het culturele landschap verandert snel. Naast economische verschuivingen in instituties zien we vooral ook sociaal-culturele veranderingen. Binnen dit nieuwe landschap heeft Zwolse Theaters de stichting Begunstigers Zwolse Theaters in het leven geroepen. Deze stichting stelt zich ten doel fondsen te werven voor het deel van de exploitatie van de stichting tot nut van het algemeen. Zwolse Thetaers zet fondsen en donaties in voor de activiteiten en culturele doelen van de theaters in brede zin. Als Zwolse Theaters vatten we onze doelstellingen van doelgroepen, kwaliteit, innovatie en verbinding samen met de term Cultuurzaam! We sturen op een levendige dynamiek vanuit de theaters naar hun omgeving. We zoeken en ontwikkelen nieuwe, meer marktgeoriënteerde activiteiten en middelen die aansluiten bij onze doelstellingen en de economische en financiële realiteit van nu. We gaan voor participatie, zowel cultureel als maatschappelijk; En dragen actief en zichtbaar bij aan een sterke stad en versterking van het culturele klimaat van de binnenstad van Zwolle. Daarnaast komen we graag meer tegemoet aan de behoeften van de culturele ‘alleseters’ die zich niet langer houden aan ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, maar hun weg dwars door het hele aanbod heen zoeken. Kunst en cultuur zijn van en voor alle mensen! We groeien toe naar een organisatie die niet alleen een perfecte voorstelling neerzet, maar ook bijzondere concepten in co-creatie tot ontwikkeling laat komen. En waar ‘verhuringen’ in een (culturele) context geplaatst worden waardoor deze een bijzondere ervaring worden! Een organisatie die via de social media een grote schare volgers en ambassadeurs heeft! Twee jaar vooruit: - Inhoud geven aan het begrip Cultuurzaam - Versterking positie in de Nederlandse theatermarkt door brede én voor een deel exclusieve programmering -Profilering Zwolse Theaters lokaal, regionaal en nationaal, verbreding en vergroting (publieks)bereik Door: -Samenwerking, cultureel-maatschappelijke projecten, versteviging amateurklimaat - Co-creatie, samenwerking poppodium, productiehuizen, festivals en evenementen alsook de creatieve industrie -Vooruitstrevend prijsbeleid - Verhogen van de commerciële activiteiten en commerciële positionering (in dienst van de totale exploitatie) -Verdergaande professionalisering van de organisatie - Meer financiële onafhankelijkheid - Creëren draagvlak bij gevers, donateurs, sponsors, stakeholders - Verhogen klantwaarden gastgerichtheid en experience De toekomst vraagt om meer eigen inkomsten uit meer opbrengsten van bezoekers aan voorstellingen, evenementen en commerciële activiteiten. Daarnaast meer bijdragen uit andere inkomstenbronnen zoals fondsen, grote gevers, sponsoring of donaties. Om dit te verwezenlijken is met name onderscheidend vermogen het kernwoord. Zwolse Theaters presenteert zich enthousiast en veelvuldig binnen de zakelijke- en evenementenmarkt en zal dit verder uitbreiden. Prioriteit hebben naast de programmering van ruim 340 voorstellingen, vooral samenwerking met businesspartners om ondernemen en cultuur met elkaar te verbinden. In onderhandeling is een ‘cultuurpakket’ voor de Zwolsche 8 (de grote onderwijsinstellingen) waarbij de instellingen theaterbezoek inkopen voor hun studenten. Voorts streeft ODS ernaar bij te dragen aan Community Arts als middel tot een grotere verbondenheid en trots om het zelfvertrouwen en de collectieve identiteit in stad en regio te vergroten en te versterken. De samenwerking en verbinding met diverse instellingen, bedrijven, onderwijs of specifieke groeperingen is een continu proces, waaruit jaarlijks diverse projecten voortkomen. Succesvolle projecten om theater laagdrempeliger te maken voor publieksgroepen zoals ouderen of bewoners van de sociale woningbouwwijken in samenwerking met de woningbouwverenigingen vragen al om een vervolg! Doelen Iedere dag zijn we betrokken bij - en nemen we deel aan - de samenleving en al wat daar in belangrijke mate speelt. We investeren in menselijk kapitaal en zien dit als een investering in duurzame relaties waaruit steeds nieuwe initiatieven en inspiratie voortkomen. Onze doelen en missie worden vooral verwezenlijkt door onze eigen medewerkers. Zij zijn belangrijk voor al onze gasten en gebruikers. We doen dit door: Ervaringen centraal te stellen en te optimaliseren De bezoeker/gebruiker te stimuleren en te ondersteunen bij coproducerende rol De organisatie te ondersteunen bij adopteren en uitdragen van zowel kunst- als publieksgerichte houding (iedere medewerker is marketeer!) Relaties aan te gaan op basis van de missie met zorgvuldig geselecteerde bezoekers, gebruikers, werknemers en leveranciers Planmatig te werken naar meer financiële onafhankelijkheid

 • De leden van de Raad van Toezicht zijn: Mevrouw T. Bodewes, voorzitter De heer J. Bezemer, lid De heer M. van Vilsteren, lid Mevrouw C. Zandbergen, lid en de directeur-bestuurder is de heer R. Zuidema

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • De raad van toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. De directeur is tevens bestuurder en krijgt hiervoor een vergoeding, zie hieronder voor meer informatie.

 • Voor het beloningsbeleid betreffende de directeur-bestuurder van de stichting hanteert de Raad van Toezicht de ‘Richtlijnen bezoldiging theaterdirecties’ van Werkgeversvereniging Nederlandse Podia http://www.caonederlandsepodia.nl/cms_files/File/theatercao/publicaties/richtlijnen_bezoldiging_theaterdirecteuren_2008_versie_sep_2011_.pdf

 • CAO Nederlandse Podia

 • Op het beloningsbeleid van het personeel van de stichting is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.