Logo_ZT_zwlettertranspbg
 • Stichting Zwolse Theaters
 • 2934553
 • St. Zwolse Theaters, jaarrekening 2019-2020 incl. was getekende controleverklaring-d46aef43
  St. Zwolse Theaters, jaarrekening 2019-2020 incl. was getekende controleverklaring-d46aef43Bestuursverslag Zwolse theaters 21-22
  Bestuursverslag Zwolse theaters 21-22
 • Visie2025 Zwolse theaters - digitale versie
  Visie2025 Zwolse theaters - digitale versiestandaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Stichting Zwolse theaters incl cijfers + uitleg MHU
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Stichting Zwolse theaters incl cijfers + uitleg MHU
 • Postbus 1514
  8001 BM Zwolle

 • 038-4277370
 • http://zwolsetheaters.nl
 • info@zwolsetheaters.nl
 • De Stichting Zwolse Theaters heeft ten doel het faciliteren van de podiumkunst in Zwolle en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting kan haar doel nastreven met alle wettige middelen, echter met name door het beheren en exploiteren van één of meer inrichtingen voor cultureel werk en/of voor ontspanning en vermaak, met inbegrip van de eventueel daarbij behorend nevenruimten, alles in de ruimste zin des woords.

 • In onze toekomstvisie voor de Zwolse theaters zijn we ons bewust van een heroriëntatie
  tussen cultuur en maatschappij. Het culturele landschap verandert snel. Naast economische
  verschuivingen in instituties zien we vooral ook sociaal-culturele veranderingen.

  Binnen dit nieuwe landschap heeft Zwolse theaters de stichting Begunstigers Zwolse Theaters in het leven geroepen. Deze stichting stelt zich ten doel fondsen te werven voor het deel van de exploitatie van de stichting tot nut van het algemeen. Zwolse theaters zet fondsen en donaties in voor de activiteiten en culturele doelen van de theaters in brede zin.

  Als Zwolse theaters vatten we onze doelstellingen van doelgroepen, kwaliteit,
  innovatie en verbinding samen met de term Cultuurzaam! We sturen op een levendige
  dynamiek vanuit de theaters naar hun omgeving.
  We zoeken en ontwikkelen nieuwe, meer marktgeoriënteerde activiteiten en middelen die
  aansluiten bij onze doelstellingen en de economische en financiële realiteit van nu.
  We gaan voor participatie, zowel cultureel als maatschappelijk; En dragen actief en zichtbaar
  bij aan een sterke stad en versterking van het culturele klimaat van de binnenstad
  van Zwolle.
  Daarnaast komen we graag meer tegemoet aan de behoeften van de culturele ‘alleseters’
  die zich niet langer houden aan ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, maar hun weg dwars door het hele
  aanbod heen zoeken.
  Kunst en cultuur zijn van en voor alle mensen!

  We groeien toe naar een organisatie die niet alleen een perfecte voorstelling
  neerzet, maar ook bijzondere concepten in co-creatie tot ontwikkeling laat komen.
  En waar ‘verhuringen’ in een (culturele) context geplaatst worden waardoor deze een
  bijzondere ervaring worden!
  Een organisatie die via de social media een grote schare volgers en ambassadeurs
  heeft!

  Twee jaar vooruit:
  - Inhoud geven aan het begrip Cultuurzaam
  - Versterking positie in de Nederlandse
  theatermarkt door brede én voor een
  deel exclusieve programmering
  -Profilering Zwolse Theaters lokaal, regionaal en
  nationaal, verbreding en vergroting
  (publieks)bereik
  Door:
  -Samenwerking, cultureel-maatschappelijke projecten, versteviging amateurklimaat
  - Co-creatie, samenwerking poppodium, productiehuizen, festivals en evenementen
  alsook de creatieve industrie
  -Vooruitstrevend prijsbeleid
  - Verhogen van de commerciële activiteiten en commerciële positionering (in
  dienst van de totale exploitatie)
  -Verdergaande professionalisering van de organisatie
  - Meer financiële onafhankelijkheid
  - Creëren draagvlak bij gevers, donateurs, sponsors, stakeholders
  - Verhogen klantwaarden gastgerichtheid en experience

  De toekomst vraagt om meer eigen inkomsten uit meer opbrengsten van bezoekers
  aan voorstellingen, evenementen en commerciële activiteiten. Daarnaast meer
  bijdragen uit andere inkomstenbronnen zoals fondsen, grote gevers, sponsoring of
  donaties. Om dit te verwezenlijken is met name onderscheidend vermogen het
  kernwoord.
  Zwolse theaters presenteert zich enthousiast en veelvuldig binnen de zakelijke- en evenementenmarkt
  en zal dit verder uitbreiden. Prioriteit hebben naast de programmering van ruim
  340 voorstellingen, vooral samenwerking met businesspartners om ondernemen en
  cultuur met elkaar te verbinden. In onderhandeling is een ‘cultuurpakket’
  voor de Zwolsche 8 (de grote onderwijsinstellingen) waarbij de instellingen theaterbezoek
  inkopen voor hun studenten. Voorts streeft ODS ernaar bij te dragen aan
  Community Arts als middel tot een grotere verbondenheid en trots om het zelfvertrouwen
  en de collectieve identiteit in stad en regio te vergroten en te versterken.
  De samenwerking en verbinding met diverse instellingen, bedrijven, onderwijs
  of specifieke groeperingen is een continu proces, waaruit jaarlijks diverse projecten voortkomen.
  Succesvolle projecten om theater laagdrempeliger te maken voor publieksgroepen
  zoals ouderen of bewoners van de sociale woningbouwwijken in samenwerking met
  de woningbouwverenigingen vragen al om een vervolg!

  Doelen

  Iedere dag zijn we betrokken bij - en nemen we deel aan - de samenleving en al wat
  daar in belangrijke mate speelt. We investeren in menselijk kapitaal en zien
  dit als een investering in duurzame relaties waaruit steeds nieuwe initiatieven
  en inspiratie voortkomen. Onze doelen en missie worden vooral verwezenlijkt door
  onze eigen medewerkers. Zij zijn belangrijk voor al onze gasten en gebruikers. We doen
  dit door:
  Ervaringen centraal te stellen en te optimaliseren
  De bezoeker/gebruiker te stimuleren en te ondersteunen bij coproducerende rol
  De organisatie te ondersteunen bij adopteren en uitdragen van zowel kunst- als publieksgerichte
  houding (iedere medewerker is marketeer!)
  Relaties aan te gaan op basis van de missie met zorgvuldig geselecteerde
  bezoekers, gebruikers, werknemers en leveranciers
  Planmatig te werken naar meer financiële onafhankelijkheid

 • De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  Mevrouw S. Uitslag, lid
  De heer J. Bezemer, lid
  De heer M. van Vilsteren, voorzitter
  De heer T. Slager, lid
  De heer H.B. Nieman, lid
  Mevrouw T. Koster, lid

  en de directeur-bestuurder is de heer R. Zuidema

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De raad van toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. De directeur is tevens bestuurder en krijgt hiervoor een vergoeding, zie hieronder voor meer informatie.

 • Voor het beloningsbeleid betreffende de directeur-bestuurder van de stichting hanteert de Raad van Toezicht de ‘Richtlijnen bezoldiging theaterdirecties’ van Werkgeversvereniging Nederlandse Podia http://www.caonederlandsepodia.nl/cms_files/File/theatercao/publicaties/richtlijnen_bezoldiging_theaterdirecteuren_2008_versie_sep_2011_.pdf

 • CAO Nederlandse Podia
 • Op het beloningsbeleid van het personeel van de stichting is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.