Logo_ZT_zwlettertranspbg
 • Stichting Begunstigers Zwolse Theaters

 • 8070.37.485

 • Jaarrekening St Begunstigers 2017

  Jaarrekening St Begunstigers 2017
 • Beleid stichting Begunstigers Zwolse Theaters

  Beleid stichting Begunstigers Zwolse Theaters
 • Postbus 1514, 8001 BM Zwolle

 • 038-4277382

 • http://zwolsetheaters.nl
 • info@zwolsetheaters.nl

 • De stichting heeft ten doel: a) het uitbreiden en het verhogen van het niveau van het cultuuraanbod ten behoeve van de bevolking van Zwolle en haar regio. b)bedrijven en instellingen in staat te stellen zich te profileren als actieve cultureel geïnteresseerde onderneming; De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting kan haar doel verwezenlijken met alle wettige middelen, waaronder met name door het opbouwen, uitbreiden en onderhouden van een netwerk met het bedrijfsleven in Zwolle en haar regio en het in samenhang daarmee bevorderen van de ontwikkeling van culturele activiteiten.

 • De stichting Begunstigers Zwolse theaters is in het leven geroepen voor het deel van de exploitatie van de Stichting Zwolse theaters tot nut van het algemeen. De stichting Begunstigers sluit qua beleid naadloos aan op het beleidsplan van Stichting Zwolse Theaters. In onze toekomstvisie voor de Zwolse theaters zijn we ons bewust van een heroriëntatie tussen cultuur en maatschappij. Het culturele landschap verandert snel. Naast economische verschuivingen in instituties zien we vooral ook sociaal-culturele veranderingen. De verhoudingen tussen hoog en laag, regionaal en mondiaal, privé en publiek, en economie en cultuur wijzigen. Als Zwolse Theaters vatten we onze doelstellingen van doelgroepen, kwaliteit, innovatie en verbinding samen met de term Cultuurzaam! We sturen op een levendige dynamiek vanuit de theaters naar hun omgeving. We zoeken en ontwikkelen nieuwe, meer marktgeoriënteerde activiteiten en middelen die aansluiten bij onze doelstellingen en de economische en financiële realiteit van nu. We gaan voor participatie, zowel cultureel als maatschappelijk; En dragen actief en zichtbaar bij aan een sterke stad en versterking van het culturele klimaat van de binnenstad van Zwolle. Daarnaast komen we graag meer tegemoet aan de behoeften van de culturele ‘alleseters’ die zich niet langer houden aan ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, maar hun weg dwars door het hele aanbod heen zoeken. De populaire smaak heeft via de entertainmentindustrie en diverse mediakanalen, evenementen en theatervoorstellingen een historisch groot podium gekregen! Kunst en cultuur zijn van en voor alle mensen! We groeien toe naar een organisatie die niet alleen een perfecte voorstelling neerzet, maar ook bijzondere concepten in co-creatie tot ontwikkeling laat komen. En waar ‘verhuringen’ in een (culturele) context geplaatst worden waardoor deze een bijzondere ervaring worden! Een organisatie die via de social media een grote schare volgers en ambassadeurs heeft. Twee jaar vooruit: - Inhoud geven aan het begrip Cultuurzaam - Versterking positie in de Nederlandse theatermarkt door brede én voor een deel exclusieve programmering -Profilering Zwolse Theaters lokaal, regionaal en nationaal, verbreding en vergroting (publieks)bereik De toekomst vraagt om meer eigen inkomsten uit meer opbrengsten van bezoekers aan voorstellingen, evenementen en commerciële activiteiten. Daarnaast meer bijdragen uit andere inkomstenbronnen zoals fondsen, grote gevers, sponsoring of donaties. Om dit te verwezenlijken is met name onderscheidend vermogen het kernwoord. Zwolse Theaters presenteert zich enthousiast en veelvuldig binnen de zakelijke- en evenementenmarkt en zal dit verder uitbreiden. Prioriteit hebben naast de programmering van ruim 340 voorstellingen, vooral samenwerking met businesspartners om ondernemen en cultuur met elkaar te verbinden. In onderhandeling is een ‘cultuurpakket’ voor de Zwolsche 8 (de grote onderwijsinstellingen) waarbij de instellingen theaterbezoek inkopen voor hun studenten. Voorts streeft Zwolse Theaters ernaar bij te dragen aan Community Arts als middel tot een grotere verbondenheid en trots om het zelfvertrouwen en de collectieve identiteit in stad en regio te vergroten en te versterken. De samenwerking en verbinding met diverse instellingen, bedrijven, onderwijs of specifieke groeperingen is een continu proces, waaruit jaarlijks diverse projecten voortkomen. Succesvolle projecten om theater laagdrempeliger te maken voor publieksgroepen zoals ouderen of bewoners van de sociale woningbouwwijken in samenwerking met de woningbouwverenigingen vragen al om een vervolg! Iedere dag zijn we betrokken bij - en nemen we deel aan - de samenleving en al wat daar in belangrijke mate speelt. We investeren in menselijk kapitaal en zien dit als een investering in duurzame relaties waaruit steeds nieuwe initiatieven en inspiratie voortkomen. Onze doelen en missie worden vooral verwezenlijkt door onze eigen medewerkers. Zij zijn belangrijk voor al onze gasten en gebruikers. We doen dit door: Ervaringen centraal te stellen en te optimaliseren De bezoeker/gebruiker te stimuleren en te ondersteunen bij coproducerende rol De organisatie te ondersteunen bij adopteren en uitdragen van zowel kunst- als publieksgerichte houding (iedere medewerker is marketeer!) Relaties aan te gaan op basis van de missie met zorgvuldig geselecteerde bezoekers, gebruikers, werknemers en leveranciers Planmatig te werken naar meer financiële onafhankelijkheid.

 • Mevrouw M. Wieringa De heer J. Vonhoff De heer M.K. Kooijman

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun funktie gemaakte kosten.

 • De directeur / bestuurder van Stichting Begunstigers Zwolse Theaters wordt bekostigd vanuit de de Stichting Zwolse Theaters en drukt niet op de kosten van de Stichting Begunstigers Zwolse Theaters.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Bij de stichting Begunstigers Zwolse Theaters is geen betaalde medewerker werkzaam.