Logo_ZT_zwlettertranspbg
 • Stichting Begunstigers Zwolse theaters
 • 8070.37.485
 • Jaarrekening St Begunstigers 2020v 1.0-3700024c
  Jaarrekening St Begunstigers 2020v 1.0-3700024cJaarrekening St Begunstigers 2021 v1.0-d22dfe06
  Jaarrekening St Begunstigers 2021 v1.0-d22dfe06
 • standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol(1) NLA-d160af3e
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol(1) NLA-d160af3eBeleid Stichting Begunstigers Zwolse theaters 2021-43786518
  Beleid Stichting Begunstigers Zwolse theaters 2021-43786518
 • Spinhuisplein 14, 8011 ZZ, ZWOLLE

 • 038-4277383
 • http://zwolsetheaters.nl
 • info@zwolsetheaters.nl
 • De stichting heeft ten doel: a) het uitbreiden en het verhogen van het niveau van het cultuuraanbod ten behoeve van de bevolking van Zwolle en haar regio.
  b)bedrijven en instellingen in staat te stellen zich te profileren als actieve cultureel geïnteresseerde onderneming;
  De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting kan haar doel verwezenlijken met alle wettige middelen, waaronder met name door het opbouwen, uitbreiden en onderhouden van een netwerk met het bedrijfsleven in Zwolle en haar regio en het in samenhang daarmee bevorderen van de ontwikkeling van culturele activiteiten.

 • De stichting Begunstigers Zwolse theaters is in het leven geroepen voor het deel van de exploitatie van de Stichting Zwolse theaters tot nut van het algemeen. De stichting Begunstigers sluit qua beleid naadloos aan op het beleidsplan van Stichting Zwolse theaters.

  In onze toekomstvisie voor de Zwolse theaters zijn we ons bewust van een heroriëntatie
  tussen cultuur en maatschappij. Het culturele landschap verandert snel. Naast economische
  verschuivingen in instituties zien we vooral ook sociaal-culturele veranderingen. De
  verhoudingen tussen hoog en laag, regionaal en mondiaal, privé en publiek, en economie
  en cultuur wijzigen.

  Als Zwolse theaters vatten we onze doelstellingen van doelgroepen, kwaliteit,
  innovatie en verbinding samen met de term Cultuurzaam! We sturen op een levendige
  dynamiek vanuit de theaters naar hun omgeving.
  We zoeken en ontwikkelen nieuwe, meer marktgeoriënteerde activiteiten en middelen die
  aansluiten bij onze doelstellingen en de economische en financiële realiteit van nu.
  We gaan voor participatie, zowel cultureel als maatschappelijk; En dragen actief en zichtbaar
  bij aan een sterke stad en versterking van het culturele klimaat van de binnenstad
  van Zwolle.
  Daarnaast komen we graag meer tegemoet aan de behoeften van de culturele ‘alleseters’
  die zich niet langer houden aan ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, maar hun weg dwars door het hele
  aanbod heen zoeken. De populaire smaak heeft via de entertainmentindustrie en diverse
  mediakanalen, evenementen en theatervoorstellingen een historisch groot podium gekregen!
  Kunst en cultuur zijn van en voor alle mensen!

  We groeien toe naar een organisatie die niet alleen een perfecte voorstelling
  neerzet, maar ook bijzondere concepten in co-creatie tot ontwikkeling laat komen.
  En waar ‘verhuringen’ in een (culturele) context geplaatst worden waardoor deze een bijzondere ervaring worden!
  Een organisatie die via de social media een grote schare volgers en ambassadeurs
  heeft.

  Twee jaar vooruit:
  - Inhoud geven aan het begrip Cultuurzaam
  - Versterking positie in de Nederlandse
  theatermarkt door brede én voor een
  deel exclusieve programmering
  -Profilering Zwolse theaters lokaal, regionaal en
  nationaal, verbreding en vergroting
  (publieks)bereik
  De toekomst vraagt om meer eigen inkomsten uit meer opbrengsten van bezoekers
  aan voorstellingen, evenementen en commerciële activiteiten. Daarnaast meer
  bijdragen uit andere inkomstenbronnen zoals fondsen, grote gevers, sponsoring of
  donaties. Om dit te verwezenlijken is met name onderscheidend vermogen het
  kernwoord.
  Zwolse theaters presenteert zich enthousiast en veelvuldig binnen de zakelijke- en evenementenmarkt
  en zal dit verder uitbreiden. Prioriteit hebben naast de programmering van ruim
  380 voorstellingen, vooral samenwerking met businesspartners om ondernemen en
  cultuur met elkaar te verbinden. In onderhandeling is een ‘cultuurpakket’voor de Zwolsche 8 (de grote onderwijsinstellingen) waarbij de instellingen theaterbezoek
  inkopen voor hun studenten. Voorts streeft Zwolse theaters ernaar bij te dragen aan
  Community Arts als middel tot een grotere verbondenheid en trots om het zelfvertrouwen
  en de collectieve identiteit in stad en regio te vergroten en te versterken.
  De samenwerking en verbinding met diverse instellingen, bedrijven, onderwijs
  of specifieke groeperingen is een continu proces, waaruit jaarlijks diverse projecten voortkomen.
  Succesvolle projecten om theater laagdrempeliger te maken voor publieksgroepen
  zoals ouderen of bewoners van de sociale woningbouwwijken in samenwerking met
  de woningbouwverenigingen vragen al om een vervolg!

  Iedere dag zijn we betrokken bij - en nemen we deel aan - de samenleving en al wat
  daar in belangrijke mate speelt. We investeren in menselijk kapitaal en zien
  dit als een investering in duurzame relaties waaruit steeds nieuwe initiatieven
  en inspiratie voortkomen. Onze doelen en missie worden vooral verwezenlijkt door
  onze eigen medewerkers. Zij zijn belangrijk voor al onze gasten en gebruikers. We doen
  dit door:
  Ervaringen centraal te stellen en te optimaliseren
  De bezoeker/gebruiker te stimuleren en te ondersteunen bij coproducerende rol
  De organisatie te ondersteunen bij adopteren en uitdragen van zowel kunst- als publieksgerichte
  houding (iedere medewerker is marketeer!)
  Relaties aan te gaan op basis van de missie met zorgvuldig geselecteerde
  bezoekers, gebruikers, werknemers en leveranciers
  Planmatig te werken naar meer financiële onafhankelijkheid.

 • De heer R. Zuidema
  De heer J. Bezemer

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 • De directeur / bestuurder van Stichting Begunstigers Zwolse theaters wordt bekostigd vanuit de de Stichting Zwolse theaters en drukt niet op de kosten van de Stichting Begunstigers Zwolse theaters.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Bij de stichting Begunstigers Zwolse theaters is geen betaalde medewerker werkzaam.