combi logo intranet 94 x 430-73c4afed
 • Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk
 • 853406923
 • Jaarrekening TdVGSLK 2020 -bc4e0624
  Jaarrekening TdVGSLK 2020 -bc4e0624TdV GSLK 2020 standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-8e028ba4
  TdV GSLK 2020 standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-8e028ba4
 • jaarverslag-12c6017e
  jaarverslag-12c6017e
 • TAQA Theater De Vest
  Canadaplein 2
  1811 KE Alkmaar

 • 072-5489898
 • http://www.taqatheaterdevest.nl
 • marketing@taqatheaterdevest.nl
 • De stichting heeft ten doel de actieve podiumkunstbeoefening in en buiten Theater De Vest alsmede het organiseren van culturele, maatschappelijke en commerciële evenementen in de Grote of Sint Laurenskerk ("de Kerk") te Alkmaar.

 • Missie
  Theater De Vest is voor alle inwoners van Alkmaar en omgeving dé culturele onderneming die met passie voor podiumkunsten een veelzijdig programma presenteert in én buiten het theatergebouw.
  Visie
  Theater De Vest zet al haar deskundigheid in om voor de inwoners van Alkmaar en omgeving en in samenwerking met steeds weer nieuwe partners een breed programma van podiumkunsten te ontwikkelen en te presenteren in het eigen gebouw en op diverse andere locaties in de stad.
  Theater De Vest formuleerde deze missie en visie zorgvuldig in het kader van het onlangs ontwikkelde Businessplan in opdracht van de gemeente Alkmaar ten behoeve van de verzelfstandiging van het theater per 2014. Hieruit spreekt de positie die TDV zich inmiddels heeft verworven in Alkmaar en de regio. TDV maakt naam als een flexibele theaterorganisatie die de markt verkent, ontgint en bewerkt en steeds op zoek is naar nieuwe samenwerkingspartners om zijn ambities te realiseren.
  Theater De Vest (TDV) in Alkmaar is een schouwburg met een nadrukkelijk regionale functie. De opdracht die het management is gesteld, is om een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod te bieden voor een zo breed en gevarieerd mogelijk publiek. Wij streven dan ook naar een uitgekiende programmamix, met amusementsvoorstellingen naast complexer en minder conventioneel
  aanbod. TDV ook het beheer van de Grote Sint Laurenskerk. In deze grote, prachtig gerestaureerde Middeleeuwse kerk , gelegen aan hetzelfde Cultuurplein als TDV, organiseerde TDV altijd al concerten en dit zal zij blijven doen.
  Wij vinden het van het allergrootste belang dat er een bijdrage geleverd kan worden aan de blijvende ontwikkeling van het theater in alle genres en zien het als onze opdracht om ook aanbod te programmeren dat niet gegarandeerd het grote publiek zal bereiken, maar dat wél actualiteit en kwaliteit bezit. Makers die bijvoorbeeld een meerjarige subsidie van het rijk hebben ontvangen bieden wij graag een kans om samen met het theater het Alkmaarse publiek voor zich te winnen.
  De inhoudelijke ambities van TDV op het gebied van programmering zijn vanzelfsprekend nauw verbonden met onze visie op publiek en publieksbereik. Wij signaleren een toenemende behoefte bij bezoekers aan meer betrokkenheid, verbinding en verdieping bij de voorstellingen, zeker bij het wat complexere aanbod. Vandaar dat wij intensief inzetten op het bieden van randprogramma’s.

 • De stichting kent de volgende organen:
  a. bestuur:
  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één persoon, de directeur, Dhr. N. van Geffen.
  2. De directeur is belast met het bestuur van de stichting. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en vaststelling van het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen.
  3. De directeur is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten.
  4. Aan de directeur komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de stichting zijn toegekend.
  5. De directeur verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.
  6. De directeur kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht en kan - behoudens ontheffing door de raad van toezicht - geen:
  - directielid of bestuurslid zijn, of het lidmaatschap van een toezichthoudend of adviserend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting;
  - raadslid, collegelid of ambtenaar zijn van de Gemeente.
  7. In geval van belet of ontstentenis van de directeur wordt de directie waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid daartoe een of meer personen - al dan niet tijdelijk - met de dagelijkse leiding te belasten.

  b. raad van toezicht:
  1. De raad van toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de directeur gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.
  2. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de directeur en stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
  3. De raad van toezicht kan, op kosten van de stichting, adviezen inwinnen van deskundigen.

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van maximaal € 275 per vergadering met een maximum van € 1.750 bruto per jaar. De vergoeding van de voorzitter kent een maximum van € 2.600 bruto per jaar.

 • Voor het beloningsbeleid betreffende de directeur-bestuurder van de stichting hanteert de Raad van Toezicht de ‘Richtlijnen bezoldiging theaterdirecties’ van Werkgeversvereniging Nederlandse Podia.

 • CAO Nederlandse Podia
 • Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk hanteert de cao Nederlandse Podia. Salariëring van personeel geschiedt volgens deze cao.