DS_stapel_woordmerk_blauwzwart_CMYK-27a48206
 • Stichting Deventer Schouwburg Fonds
 • 822497153
 • Balans_en_staat_van_baten_en_lasten2020-d42060f2
  Balans_en_staat_van_baten_en_lasten2020-d42060f2
 • Beleidsplan SDCF 2015 2020
  Beleidsplan SDCF 2015 2020activiteitenverslag_DSFonds_2020-dfaabded
  activiteitenverslag_DSFonds_2020-dfaabded
 • Leeuwenbrug 2
  7411 TJ Deventer

 • 0570-683510
 • http://www.deventerschouwburg.nl
 • info@deventerschouwburg.nl
 • De Stichting Deventer Schouwburg Fonds wil met middelen verkregen uit giften,legaten en schenkingen de culturele diversiteit van het podium van de Deventer Schouwburg vergroten. Daarmee kan de culturele en maatschappelijk functie van de Deventer Schouwburg verder versterkt worden. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  Eventuele winsten worden geïnvesteerd in en zijn bestemd voor activiteiten en initiatieven die passen binnen de doelstelling van de stichting mede ten behoeve van de Deventer Schouwburg. Het fonds heeft zich ten doel gesteld om jaarlijks tenminste € 50.000,- aan inkomsten te verwerven. En staat open voor verschillende projecten en legaten.

 • Openheid is het toverwoord.
  Samenwerking is de succesformule.
  Initiatief en creativiteit zijn handelsmerken.
  Verantwoord en zorgvuldig omgaan met mens en middelen zijn de belangrijkste uitgangspunten.

 • Het bestuur van de Stichting Deventer Schouwburg Fonds bestaat uit twee personen en heeft de intentie door te groeien naar maximaal een zevenmansbestuur. Voorzitter van het bestuur is de heer F.A. Holleman voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Deventer Schouwburg. Lid van het bestuur is de heer R. van den Hove, directeur/bestuurder a.i. van de Deventer Schouwburg. De nog aan te stellen bestuursleden dienen een sterke binding te hebben met Deventer en haar culturele opdracht. Het bestuur zetelt in Deventer. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. De bestuursleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van in hun functie gemaakte kosten. Elk half jaar wordt tenminste één vergadering gehouden. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Het boekjaar van de stichting is gelijk
  aan het kalenderjaar.

 • De Stichting Deventer Schouwburg Fondss heeft geen directie, alleen een bestuur (zie boven).

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De Stichting Deventer Schouwburg Fonds heeft geen personeel in dienst.