• St. Opmaat
 • 8059.93.575
 • Stichting Opmaat-2018-rapport (002)
  Stichting Opmaat-2018-rapport (002)Stichting Opmaat-2019-rapport-c566fe9f
  Stichting Opmaat-2019-rapport-c566fe9fStichting Opmaat-2020-rapport-8cb93a90
  Stichting Opmaat-2020-rapport-8cb93a90
 • Beleidsplan Opmmaat 2010 2015
  Beleidsplan Opmmaat 2010 2015Procedure bestedingsdoeleinden Opmaat
  Procedure bestedingsdoeleinden Opmaat
 • Boelekade 67
  2806 AE Gouda

 • 0182-513353
 • https://www.goudseschouwburg.nl
 • m.vink@goudseschouwburg.nl
 • Doelstelling:

  De stichting heeft uitsluitend ten doel werkzaam te zijn in het belang van de statutair te Gouda gevestigde stichting: “Stichting Schouwburgcomplex Gouda”.
  De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 • Stichting Opmaat
  Periode 2010-2015

  1. Inleiding
  In dit beleidsplan legt de Stichting Opmaat (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de
  periode 2010–2015 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de exploitatie van de Goudse Schouwburg (en ontvangen donatieverzoeken) en van (het rendement op) aan Stichting Opmaat ter beschikking gestelde middelen.
  Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch maar blijft inhoudelijk zodanig van aard dat hiermee kan worden voldaan aan de voor de ANBI-status van belang zijnde eis dat de stichting zich voor meer dan 90% richt op het algemeen belang.
  Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel ‘werkzaam te zijn in het belang van de statutair te Gouda gevestigde stichting: “Stichting Schouwburgcomplex Gouda”.
  De Stichting is opgericht op 26 februari 1997. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met het beheren van middelen die in de beginfase door begunstigden zijn verstrekt. Uit deze middelen is periodiek een bijdrage aan de Goudse Schouwburg verstrekt ter financiering van inventaris en inrichting dat niet uit de eigen exploitatie van de schouwburg kon worden gefinancierd. Besluiten hiertoe werden genomen door het bestuur in vergaderingen dan wel op afstand.
  2. Werkzaamheden
  Doelstelling
  De stichting heeft uitsluitend ten doel werkzaam te zijn in het belang van de statutair te Gouda gevestigde stichting: “Stichting Schouwburgcomplex Gouda”.
  De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  Bestuur
  Bij het selecteren en benoemen van bestuursleden zal niet alleen worden gekeken naar de betrokkenheid van de betreffende personen bij de Goudse Schouwburg maar eveneens of zij aan integriteitseisen voldoen.
  Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer E.F.A. van Dantzig, de heer H. Verwaal en de heer P.G.M. Jansen.
  Activiteiten
  De activiteiten van de stichting zijn gericht op het ondersteunen van de Goudse Schouwburg. Voorbeelden in voorgaande jaren hiervan zijn onder meer een kleine concertvleugel, de herinrichting van het artiestenfoyer en de neon buitenreclame.
  Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn op dit moment niet te geven en worden ingegeven door de wensen van de directie en het bestuur van de Goudse Schouwburg. Het bestuur van de stichting toetst ontvangen aanvragen tot ondersteuning aan de hand van de intern opgestelde procedure bestedingsdoeleinden.
  Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven.
  3. Werving van gelden
  De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van de inzet van de bestuursleden. De Stichting verwacht giften vanuit het regionale bedrijfsleven die de Goudse schouwburg een warm hart toedragen.
  Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting, eventuele contacten in persoonlijke netwerken van bestuurders en de directie van de schouwburg beoogt de Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven etc.
  De Stichting heeft in het verleden al giften van de Rabobank en Van Erk uit Bergambacht ontvangen.
  De Stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het voordeel van het bezitten van de ANBI is dat zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden.
  4. Beheer van gelden
  Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling
  verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden risicomijdend geïnvesteerd in bankrekeningen.
  Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
  Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.
  5. Besteding van gelden
  Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en eventuele kostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen rekening genomen.
  Het streven is niet om de ontvangen bijdragen structureel te beheren (vermogensvorming / “oppotten”) maar om de ontvangen middelen op een zo kort mogelijke termijn te besteden voor de doelen waarvoor zij zijn ontvangen. Dit zal echter afhankelijk zijn van de Goudse Schouwburg ten aanzien van noodzakelijke investeringen waarvoor ondersteuning wordt verzocht. Gezien het terugtrekkende karakter van de Gemeente Gouda als het gaat om subsidieverstrekking, is het de verwachting dat in de komende jaren een frequenter verzoek aan onze stichting zal worden gedaan tot ondersteuning. Dit zal naar verwachting leiden tot een verlaging van het nu aanwezige eigen vermogen.
  De besteding van gelden vindt plaats na de feitelijke goedkeuring binnen het bestuur op basis van de ontvangen aanvragen tot ondersteuning. Individuele bestuurders kunnen niet tot besteding besluiten.
  De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.
  Gouda, juli 2010

 • Voorzitter: Mevrouw M. van Rassel
  Penningmeester: De heer A. Kuiper
  Secretaris: De heer H. Verwaal

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.

 • N.v.t.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • N.v.t.