combi logo intranet 94 x 430-a3a08596
 • Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk
 • 853406923
 • Jaarrekening TdVGSLK 2020 -d6196f0f
  Jaarrekening TdVGSLK 2020 -d6196f0fTdV GSLK 2020 standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-a7ed9c74
  TdV GSLK 2020 standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-a7ed9c74
 • jaarverslag-2ed21f11
  jaarverslag-2ed21f11
 • Canadaplein 2
  1811 KE Alkmaar

 • 072-5489888
 • http://www.grotekerk-alkmaar.nl
 • info@grotekerk-alkmaar.nl
 • De stichting heeft ten doel de actieve podiumkunstbeoefening in en buiten Theater De Vest alsmede het organiseren van culturele, maatschappelijke en commerciële evenementen in de Grote of Sint Laurenskerk ("de Kerk") te Alkmaar.

 • De Grote Sint Laurenskerk wordt wel aangeduid als de huiskamer van de regio Alkmaar. In de komende jaren zal dat vorm krijgen door de kerk te positioneren als centraal punt voor bezoekers aan Alkmaar, als centraal punt voor het culturele leven en als centrum voor orgelkunst. De gemeenteraad moet nog een definitief gebruiksscenario kiezen, maar de voorgaande elementen zullen er vrijwel zeker inzitten. Het masterplan dat wordt ontwikkeld moet de inrichting van de kerk naar een hoger plan brengen en de schatten die de kerk herbergt voor het voetlicht brengen. In deze business case is nog geen rekening gehouden met de (exploitatie)kosten van het masterplan.
  Rijksmonument én huiskamer van de regio Alkmaar
  De recente “overname” door de gemeente van de stichting Grote Sint Laurenskerk heeft als belangrijke doelstelling een ruimere openstelling van de kerk en een lage drempel voor bezoekers om de kerk binnen te gaan. Het gebruik door verenigingen en voor culturele evenementen moet worden verhoogd door de huur per voorstelling te beperken.
  Hiervoor zijn inmiddels passende en succesvolle maatregelen getroffen: de kerk is, dankzij de inzet van betrokken vrijwilligers, vaker geopend en nu gratis toegankelijk. De huurprijs voor culturele activiteiten zonder winstoogmerk is sterk gereduceerd, waarmee gebruik van de kerk binnen bereik van bijvoorbeeld amateurverenigingen komt. Vijf maal per jaar is de kerk 'om niet' beschikbaar, bijvoorbeeld tijdens open monumentendag. Commerciële gebruikers betalen vanzelfsprekend een hogere huurprijs voor deze unieke locatie, waardoor de exploitatie van de kerk gewaarborgd is. De beurzen (die veel publiek trekken) vormen een andere belangrijke kostendrager.
  De kerk als centrum voor orgelkunst
  De beide orgels (het Van Covelensorgel uit 1511 en het hoofdorgel van Hagerbeer/Schnitger uit 1645) zijn wereldberoemd. Hoewel organisten uit de hele wereld het een buitenkans vinden om in Alkmaar op deze orgels te spelen en daar ook veel publieksbelangstelling voor is, wordt het begrip Alkmaar Orgelstad nog te weinig uitgebuit. Het is van belang dat er jaarplannen voor activiteiten met de beide orgels worden opgesteld, waarin festivals zijn opgenomen. Hiermee kan de kerk met de orgels stevig bijdragen aan de doelstelling om de verblijfswaarde van Alkmaar te vergroten. Inmiddels is met zo'n plan een begin gemaakt.

  Masterplan
  Het interieur van de Grote Sint Laurenskerk moet worden afgestemd op langdurig bezoek. Gedacht wordt aan het “onthullen” van de schatten en de geschiedenis van de kerk met behulp van (audio-visuele) informatie, zoals bij het Laatste Oordeel, het drieluik en de beide orgels. Voor een dergelijke opzet wordt in samenspraak met diverse betrokkenen rond de kerk een masterplan opgesteld. Dit masterplan wordt ook de basis voor de fondsenwerving voor de uitvoering. Met deze fondsen moeten de kosten van het masterplan grotendeels worden gedekt. Omdat de kerk veel aantrekkelijker wordt kan de jaarlijkse zomertentoonstelling vervallen.

  Verdieping en zingeving
  Een vraag is hoe de kerk naast het bovenstaande weer meer een plek voor verdieping en zingeving kan worden zonder terug te keren naar een religieuze invulling. Een antwoord daarop zou “de preek nieuwe stijl” kunnen zijn. De ontwikkeling daarvan is gestart.

 • De stichting kent de volgende organen:
  a. bestuur:
  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één persoon, de directeur, Dhr. N. van Geffen.
  2. De directeur is belast met het bestuur van de stichting. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en vaststelling van het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen.
  3. De directeur is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten.
  4. Aan de directeur komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de stichting zijn toegekend.
  5. De directeur verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.
  6. De directeur kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht en kan - behoudens ontheffing door de raad van toezicht - geen:
  - directielid of bestuurslid zijn, of het lidmaatschap van een toezichthoudend of adviserend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting;
  - raadslid, collegelid of ambtenaar zijn van de Gemeente.
  7. In geval van belet of ontstentenis van de directeur wordt de directie waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid daartoe een of meer personen - al dan niet tijdelijk - met de dagelijkse leiding te belasten.
  b. raad van toezicht:
  1. De raad van toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de directeur gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.
  2. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de directeur en stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
  3. De raad van toezicht kan, op kosten van de stichting, adviezen inwinnen van deskundigen.

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van maximaal € 275 per vergadering met een maximum van € 1.750 bruto per jaar. De vergoeding van de voorzitter kent een maximum van € 2.600 bruto per jaar.

 • Voor het beloningsbeleid betreffende de directeur-bestuurder van de stichting hanteert de Raad van Toezicht de ‘Richtlijnen bezoldiging theaterdirecties’ van Werkgeversvereniging Nederlandse Podia.

 • CAO Nederlandse Podia
 • Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk hanteert de cao Nederlandse Podia. Salariëring van personeel geschiedt volgens deze cao.