Logo Goudse Schouwburg
 • Stichting Schouwburgcomplex Gouda

 • 002914475

 • Publicatie Jaarrekening 2016

  Publicatie Jaarrekening 2016
 • Cao Nederlandse Podia 2017-2019

  Cao Nederlandse Podia 2017-2019
 • Postbus 787 2800 AT Gouda

 • 0182-513353

 • http://goudseschouwburg.nl
 • info@goudseschouwburg.nl

 • De Stichting heeft ten doel: 1. Het bevorderen van de cultuur in de ruimste zin van het woord ten behoeve van de inwoners van Gouda en omstreken. 2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het exploiteren van accomodaties ten behoeve van theater, bioscoop en manifestaties; b. het organiseren en doen organiseren van culturele voorstellingen en manifestaties, bioscoopvoorstellingen en bijeenkomsten van andere aard; c. alle andere wettelijk toegestane middelen.

 • De Goudse Schouwburg heeft primair tot taak zich sterk te maken voor de presentatie en promotie van podiumkunsten in Gouda en directe omgeving. Het podiumveld in de huidige fase is onderhevig aan sterk gewijzigde economische omstandigheden en politieke opvattingen. Het autonome bestaansrecht van de kunsten is al lang niet meer als vanzelfsprekend. De waarden van podiumkunsten worden lang niet altijd in voldoende mate gekend of onderkend. Dit alles vindt plaats in een omgeving waarin het aantal aanbieders en mogelijkheden op de vrijetijdsmarkt sterk toeneemt, evenals de mogelijkheden om dit aanbod te communiceren. Willen wij dat podiumkunsten een rol van betekenis (blijven) spelen dan dienen wij ons sterk op deze markt te profileren. Wij zien dat voor ons relevante ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Onze strategische oriëntatie toont aan dat hieruit niet alleen bedreigingen maar vooral ook kansen voor De Goudse Schouwburg ontstaan. Persoonlijke ontwikkeling is één van de waarden van podiumkunsten; culturele, sociaal-maatschappelijke en economische waarden behoren eveneens tot de opbrengst van theater. Ons bestaansrecht en de keuzes die wij maken, liggen dan ook in de mogelijkheden die wij zien om op meerdere waarden van betekenis te zijn en daarmee ons belang voor de inwoners van Gouda en omstreken én de stad zelf te versterken. Onze betekenis strekt zich dan ook verder uit dan het presenteren van voorstellingen alleen. Wij zien voor de toekomst ook een taak in het verbinden van de intrinsieke waarden van Podiumkunsten en de faciliteiten van De Goudse Schouwburg/Cinema Gouda, met en ten behoeve van speerpunten op andere beleidsterreinen dan cultuur. Bijvoorbeeld op het terrein van meer sociaal-maatschappelijke en/of educatieve aard, het bedrijfsleven en de binnenstad. Vanuit dit domein formuleren wij onze ambities en doelen. Deze zijn gebaseerd op de noodzaak die wij voelen en specifieke redenen en komen tot uitdrukking in onze visie/ missie of wel: Waarom doen wij wat wij (willen) doen? Theater is de spiegel van de maatschappij. Dat maakt podiumkunsten een essentieel onderdeel van onze samenleving. Wij streven er naar dat zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking kunnen komen. Onze programmering biedt ontspanning, maar daagt mensen ook uit na te denken over zichzelf en over wat zij dagelijks horen en zien. Wij dragen bij aan de verbintenis tussen mensen onderling en tussen mens en samenleving. Door letterlijk een podium te bieden voor niet alleen de professionele podiumkunsten maar ook voor wat er in onze stad en onze directe omgeving leeft, dragen wij bij aan persoonlijke ontwikkelingen én aan onze manier van samenleven. De Goudse Schouwburg wil daarom een ontmoetingsplaats zijn voor artiesten, bezoekers, medewerkers en bedrijven uit Gouda en omstreken waar men ervaringen en kennis kan delen. Wij bieden de ruimte om van elke ontmoeting meer te maken dan men verwacht door te verrassen en te inspireren. Wij beseffen dat elk theater belastinggeld kost, maar wij geven er avond na avond en dag na dag veel meer voor terug. Onze belofte is dan ook: De Goudse Schouwburg gaat je voorstelling te boven! De Goudse Schouwburg biedt ontspanning, ontsnapping, verbinding, verrijking en verwondering voor iedereen en iedere dag, waarbij wij in alle facetten de ruimte bieden om van een bezoek, een samenwerking of een dienstverband méér te maken dan men zich voor kan stellen. Naast het bieden van een zo breed mogelijke programmering aan zoveel mogelijk doelgroepen bieden wij meer dan voorstellingen alleen: De Goudse Schouwburg is Hét Podium van de Stad en streeft een open karakter na door haar deuren te openen en niet alleen binnenshuis activiteiten te organiseren maar ook naar buiten te treden. Cultuur in Gouda en De Goudse Schouwburg worden in een adem genoemd en wordt door intensieve samenwerking nog toegankelijker gemaakt voor iedereen, ongeacht leeftijd, religie, opleiding of nationaliteit. De Goudse Schouwburg is zichtbaar op plekken en situaties die met cultuur te maken hebben, maar ook waar men ons in eerste instantie niet verwacht zodat wij ook daar kunnen prikkelen en verrassen. Daarbij gaat het om de verworvenheden van theater en podiumkunsten te verbinden met speerpunten bij haar culturele partners én op andere beleidsterreinen dan cultuur. De Goudse Schouwburg zorgt voor de ‘tussentijd’. In een periode waarin men door het tempo en de vele prikkels die er dagelijks op ons afkomen, nauwelijks gelegenheid heeft gedachten te ordenen, te reflecteren, even bij jezelf te zijn, zorgt De Goudse Schouwburg voor juist dát moment in de persoonlijke ontwikkeling van mensen.

 • Samenstelling Bestuur: Mevr. P.J.M. Oskam-van den Berg Directeur-bestuurder Samenstelling Raad van Toezicht: Dhr. H.J. vd Vooren - Voorzitter ai Dhr. A.A. Kuiper - Penningmeester Dhr. D. Jolink - Toezichthouder Dhr. H.J. Burks - Toezichthouder Mevr. M.J. Strien-Sloof - Toezichthouder

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Op de leden van de R.v.T. is geen bezoldiging van toepassing.

 • De CAO Nederlandse Podia, waar het overig personeel onder valt, kent richtlijnen voor het bezoldiging van theaterdirecties september 2011. Deze richtlijnen worden gevolgd voor onze directeur.

 • CAO Nederlandse Podia

 • Zie bijlage CAO 2017-2019