De Goudse Schouwburg_logo CMYK
 • Stichting Schouwburgcomplex Gouda
 • 002914475
 • Deponering 2018 tbv Anbi
  Deponering 2018 tbv AnbiANBI publicatie 2019-bddca1f6
  ANBI publicatie 2019-bddca1f6
 • CAO Nederlandse Concertpodia def (2)
  CAO Nederlandse Concertpodia def (2)
 • Boelekade 67
  2806AE Gouda

 • 0182-513 353
 • http://www.goudseschouwburg.nl
 • info@goudseschouwburg.nl
 • De Stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van de cultuur in de ruimste zin van het woord ten behoeve van de inwoners van Gouda en omstreken.

  2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
  a. het exploiteren van accomodaties ten behoeve van theater, bioscoop en manifestaties;
  b. het organiseren en doen organiseren van culturele voorstellingen en manifestaties, bioscoopvoorstellingen en bijeenkomsten van andere aard;
  c. alle andere wettelijk toegestane middelen.

 • De Goudse Schouwburg heeft primair tot taak zich sterk te maken voor de presentatie en promotie van podiumkunsten in Gouda en directe omgeving. Het podiumveld in de huidige fase is onderhevig aan sterk gewijzigde economische omstandigheden en politieke opvattingen. Het autonome
  bestaansrecht van de kunsten is al lang niet meer als vanzelfsprekend. De waarden van podiumkunsten
  worden lang niet altijd in voldoende mate gekend of onderkend. Dit alles vindt plaats in een omgeving
  waarin het aantal aanbieders en mogelijkheden op de vrijetijdsmarkt sterk toeneemt, evenals de
  mogelijkheden om dit aanbod te communiceren. Willen wij dat podiumkunsten een rol van betekenis
  (blijven) spelen dan dienen wij ons sterk op deze markt te profileren.
  Wij zien dat voor ons relevante ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Onze strategische
  oriëntatie toont aan dat hieruit niet alleen bedreigingen maar vooral ook kansen voor De Goudse
  Schouwburg ontstaan. Persoonlijke ontwikkeling is één van de waarden van podiumkunsten; culturele,
  sociaal-maatschappelijke en economische waarden behoren eveneens tot de opbrengst van theater.
  Ons bestaansrecht en de keuzes die wij maken, liggen dan ook in de mogelijkheden die wij zien om op
  meerdere waarden van betekenis te zijn en daarmee ons belang voor de inwoners van Gouda en
  omstreken én de stad zelf te versterken.
  Onze betekenis strekt zich dan ook verder uit dan het presenteren van voorstellingen alleen. Wij zien
  voor de toekomst ook een taak in het verbinden van de intrinsieke waarden van Podiumkunsten en de
  faciliteiten van De Goudse Schouwburg/Cinema Gouda, met en ten behoeve van speerpunten op
  andere beleidsterreinen dan cultuur. Bijvoorbeeld op het terrein van meer sociaal-maatschappelijke
  en/of educatieve aard, het bedrijfsleven en de binnenstad.
  Vanuit dit domein formuleren wij onze ambities en doelen. Deze zijn gebaseerd op de noodzaak die
  wij voelen en specifieke redenen en komen tot uitdrukking in onze visie/ missie of wel: Waarom
  doen wij wat wij (willen) doen?

  Theater is de spiegel van de maatschappij. Dat maakt podiumkunsten een essentieel onderdeel van
  onze samenleving. Wij streven er naar dat zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking kunnen
  komen. Onze programmering biedt ontspanning, maar daagt mensen ook uit na te denken over zichzelf
  en over wat zij dagelijks horen en zien. Wij dragen bij aan de verbintenis tussen mensen onderling en
  tussen mens en samenleving. Door letterlijk een podium te bieden voor niet alleen de professionele
  podiumkunsten maar ook voor wat er in onze stad en onze directe omgeving leeft, dragen wij bij aan
  persoonlijke ontwikkelingen én aan onze manier van samenleven.
  De Goudse Schouwburg wil daarom een ontmoetingsplaats zijn voor artiesten, bezoekers,
  medewerkers en bedrijven uit Gouda en omstreken waar men ervaringen en kennis kan delen. Wij
  bieden de ruimte om van elke ontmoeting meer te maken dan men verwacht door te verrassen en te
  inspireren. Wij beseffen dat elk theater belastinggeld kost, maar wij geven er avond na avond en dag
  na dag veel meer voor terug. Onze belofte is dan ook: De Goudse Schouwburg gaat je voorstelling te boven!

  De Goudse Schouwburg biedt ontspanning, ontsnapping, verbinding, verrijking en verwondering voor
  iedereen en iedere dag, waarbij wij in alle facetten de ruimte bieden om van een bezoek, een
  samenwerking of een dienstverband méér te maken dan men zich voor kan stellen. Naast het bieden
  van een zo breed mogelijke programmering aan zoveel mogelijk doelgroepen bieden wij meer dan
  voorstellingen alleen:
  De Goudse Schouwburg is Hét Podium van de Stad en streeft een open karakter na door haar deuren
  te openen en niet alleen binnenshuis activiteiten te organiseren maar ook naar buiten te treden.
  Cultuur in Gouda en De Goudse Schouwburg worden in een adem genoemd en wordt door intensieve
  samenwerking nog toegankelijker gemaakt voor iedereen, ongeacht leeftijd, religie, opleiding of
  nationaliteit. De Goudse Schouwburg is zichtbaar op plekken en situaties die met cultuur te maken
  hebben, maar ook waar men ons in eerste instantie niet verwacht zodat wij ook daar kunnen prikkelen
  en verrassen. Daarbij gaat het om de verworvenheden van theater en podiumkunsten te verbinden
  met speerpunten bij haar culturele partners én op andere beleidsterreinen dan cultuur.
  De Goudse Schouwburg zorgt voor de ‘tussentijd’. In een periode waarin men door het tempo en de
  vele prikkels die er dagelijks op ons afkomen, nauwelijks gelegenheid heeft gedachten te ordenen, te
  reflecteren, even bij jezelf te zijn, zorgt De Goudse Schouwburg voor juist dát moment in de persoonlijke ontwikkeling van mensen.

 • T.J. Maas
  Directeur-bestuurder

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Op de leden van de RvT is geen bezoldiging van toepassing.

 • Directeuren van theaters en concertgebouwen vallen niet onder het bereik van de Cao Nederlandse Podia. De Cao Nederlandse Podia is dan ook niet van toepassing op deze arbeidsovereenkomst, anders dan dat deze op de onderdelen pensioenverplichting en salarisontwikkeling gevolgd zal worden.

  Directeuren van theaters en concertgebouwen vallen niet onder de cao Nederlandse Podia en daarmee ook niet onder het functie- en salarisgebouw van de cao. Zowel de leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia als de leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties hebben echter behoefte aan richtlijnen voor de beloning van hun directeuren. Daarom heeft de WNP met de VSCD een Richtlijn voor de bezoldiging van directeuren van private theaters en concertgebouwen opgesteld. Lees meer over de Richtlijn onder het menu

  https://www.caonederlandsepodia.nl/bezoldigingsrichtlijn-directeuren

  Deze richtlijn wordt gevolgd voor onze directeur.

 • CAO Nederlandse Podia
 • Zie bijlage CAO 2017-2019