avatarcopy
 • Stichting Provinciaal Bevrijdingsfestival
 • 805661190
 • PBF 2013 - Balans 2013
  PBF 2013 - Balans 2013PBF 2014 - Balans 2014 ANBI website
  PBF 2014 - Balans 2014 ANBI websitePBF 2015 - ANBI balans 2015
  PBF 2015 - ANBI balans 2015PBF 2016 - ANBI balans 2016
  PBF 2016 - ANBI balans 2016PBF 2017 - Balans 2017 voor ANBI website
  PBF 2017 - Balans 2017 voor ANBI website
 • PBF 2014 - Evaluatie 2014 ANBI website
  PBF 2014 - Evaluatie 2014 ANBI websitePBF 2015 - Evaluatie ANBI website
  PBF 2015 - Evaluatie ANBI websitePBF 2016 Evaluatie
  PBF 2016 EvaluatiePBF 2017 - EVALUATIE 2017
  PBF 2017 - EVALUATIE 2017
 • Postbus 2068
  3000 CB Rotterdam

 • 010 433 13 00
 • http://www.bevrijdingsfestivalzh.nl
 • info@jmr.nl
 • Het vormgeven van de bevrijdingsgedachte, mede in het kader van de 5 Mei viering, waarbij specifiek jongeren als doelgroep worden gezien; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

 • 5] De hoofdlijnen van het beleidsplan:

  * Het festival koppelt moderne en populaire uitingen van muziek en cultuur op een laagdrempelige wijze aan de vrijheidsboodschap.
  * Het festival richt zich voornamelijk op jongeren (15-25) en jonge volwassenen, waarbij extra aandacht wordt geschonken aan de etnische pluriformiteit in Rotterdam, de regio Rijnmond en de Provincie Zuid-Holland.
  * Het festival is gratis toegankelijk.
  * Het festival wordt jaarlijks georganiseerd in Rotterdam (waarbij gepoogd wordt de impact van de Tweede Wereldoorlog op de zwaarst getroffen stad van Nederland nadrukkelijk onder de aandacht te brengen).
  * Het festival probeert waar mogelijk samenwerking te zoeken met lokale en regionale instellingen met overlappende doelstellingen rondom de Bevrijding/vrijheidsgedachte.
  * Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde bestuurders en ontbrekende expertise wordt ingehuurd (projectleider en organisatiebureau).
  * Eventuele gerealiseerde winst wordt volledig besteed aan de continuering en invulling van het festival.

 • De functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester.

  De secretaris moet zorg dragen voor de correspondentie en het archief van de stichting volgens de aanwijzingen van het bestuur.

  De penningmeester voert het financiële beheer en de administratie van de stichting volgens door het bestuur vast te stellen regels.

  De namen van de bestuurders:

  Voorzitter: G.J.P. Steenbergen
  Penningmeester: Vacant
  Secretaris: R. Coelers
  Algemeen/vicevoorzitter: N. Albers

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Statutair is bepaald dat leden van het bestuur geen beloning genieten voor hun werkzaamheden als bestuurslid; aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven; deze wordt als bestuur vastgesteld.

  De stichting heeft geen personeel in dienst.

 • nvt.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • nvt.