Logo_ECI zwart
 • Stichting ECI
 • 850302316
 • Stichting ECI jaarrekening 2017.pdf
  Stichting ECI jaarrekening 2017.pdf28740 jaarverslag 2018 ECI def
  28740 jaarverslag 2018 ECI def
 • Ondernemingsplan ECI 2016-2019
  Ondernemingsplan ECI 2016-2019
 • Postbus 199
  6040 AD Roermond

 • 0475-317171
 • http://www.ecicultuurfabriek.nl
 • receptie@ecicultuurfabriek.nl
 • Cultuur heeft een grote betekenis voor de samenleving. Zo draagt cultuur onder meer bij aan de ontwikkeling van de bevolking, stimuleert het creatief denken en samenwerken, versterkt de economie en leidt tot meer sociale contacten en daarmee tot sociale cohesie. Naast de intrinsieke waarde die cultuuruitingen hebben, draagt cultuur bij aan het groeien en bloeien van stad, regio, burgers en organisaties.

  ECI Cultuurfabriek biedt een breed programma van eigentijdse uitingen: theater, muziek, film, beeldende kunst, pop, vormgeving, literatuur, dans, B2B en horeca.
  ECI Cultuurfabriek volgt de ontwikkelingen in deze disciplines op de voet en stelt aantrekkelijke programma’s samen, rekening houdend met en gericht op de belangstelling en behoeften van de inwoners van Roermond en omgeving.

 • Laagdrempelige programmering; multidisciplinaire aanpak

  De inspanningen zijn er vooraleerst op gericht om op het netvlies te komen van zoveel inwoners, van jong tot oud, en de bezoekersaantallen sterk te laten stijgen. Pas wanneer de loop er goed in zit en bijgevolg bijgedragen wordt aan een gezonde exploitatie, kan er gewerkt worden aan artistieke vernieuwing en profilering, waarmee ook kunstliefhebbers elders uit het land en de Euregio verleid kunnen worden om naar Roermond te komen. Overigens zal dat laatste gedifferentieerd liggen.
  De kunsteducatie en het theater zullen meer lokaal/ regionaal georiënteerd zijn, terwijl de expositie en de pop ook bezoekers van verder daarbuiten zullen trekken.

  De prachtige accommodatie van ECI Cultuurfabriek leent zich uitstekend voor een onderscheidende, multidisciplinaire aanpak. Het voormalige fabriekscomplex biedt een waaier van faciliteiten en kwaliteiten, die ook vertaald zullen worden in brede, multidisciplinaire evenementen en festivals. Juist op dit punt kan ECI Cultuurfabriek onderscheidend zijn en aantrekkingskracht uitoefenen op een publiek uit een grote regio, waarbij ook hier laagdrempeligheid hoog in het vaandel staat.

  ECI Cultuurfabriek zorgt voor verlevendiging van voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen met nevenprogramma’s van lezingen, debatten en rondleidingen.
  Ook biedt ECI Cultuurfabriek (horeca-)arrangementen aan, zodat een bezoek nog aantrekkelijker wordt.

  ECI Cultuurfabriek wil inwoners actief betrekken bij de programmering en zal daartoe werken met programmawerkgroepen, waarin onder supervisie van een coördinator/programmeur de jaarprogramma’s worden samengesteld.

  Actieve Cultuurparticipatie

  ECI Cultuurfabriek wil niet alleen cultuur programmeren, maar ook werken aan actieve cultuurparticipatie, door inwoners te verleiden ook zelf kunst te beoefenen, te beginnen bij de jongste jeugd. ECI Cultuurfabriek kent daarom een breed en gevarieerd programma Cultuureducatie, in de vorm van zowel binnenschoolse activiteiten in het reguliere onderwijs als een vrijetijdsprogramma met cursussen en workshops in de Cultuurfabriek.

  Cultuureducatie start met inspireren. De docenten, de omgeving en het materiaal moeten inspirerend zijn, alleen dan lukt het om kinderen en jongeren te werven voor een persoonlijke ontwikkeling in de kunsteducatie. Als mensen, kinderen, geïnspireerd zijn, gaat het erom ze het kunstvak bij te brengen. Musiceren, toneelspelen, dansen, beeldhouwen, schilderen, vragen om beheersing van de techniek, geduld van de docent en aandacht van de cursist. ECI Cultuurfabriek vindt het belangrijk dat een cursist vanaf het begin leert over zijn creatieve vaardigheden te communiceren met medebeoefenaren en met het publiek. Dat betekent zo snel mogelijk samenspelen en desgewenst optreden of exposeren. Daarmee is cultuureducatie niet alleen van belang voor de persoonlijke ontwikkeling, maar heeft het ook een ontmoetingsfunctie en draagt het bij aan gemeenschapszin.

  Midden in de samenleving

  Met de culturele programmering en het programma Cultuureducatie wil ECI Cultuurfabriek midden in de lokale samenleving staan. ECI Cultuurfabriek biedt een centrale ontmoetingsplek voor iedereen die ook maar enigszins geïnteresseerd is in kunst en cultuur. Daarbij gaat het zowel om personen als om organisaties.

  ECI Cultuurfabriek gaat de relaties met het onderwijs in de komende jaren verder uitbouwen. Niet alleen met het cultuureducatieve programma voor de scholen, maar ook door het onderwijs meer te betrekken bij het functioneren van ECI Cultuurfabriek. Met de lokale ROC/Mbo-opleidingen wil ECI Cultuurfabriek kijken in hoeverre specifieke functies en werkplekken nog meer ingevuld kunnen worden door studenten in het kader van het leerwerkbedrijf. Met het hoger onderwijs in de grotere regio wil ECI Cultuurfabriek graag plaats blijven bieden aan studenten en stagiaires bij de organisatie van bijvoorbeeld evenementen, publieksonderzoeken en pr & marketing.

  Om midden in de samenleving te staan wil ECI Cultuurfabriek nog meer verbindingen leggen met organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Vanuit een structurele samenwerking met deze instellingen wil ECI Cultuurfabriek kunst en cultuur zo dicht mogelijk bij de mensen brengen. Dat kan soms in de vorm van cultuur brengen, maar ook door specifieke doelgroepen naar ECI Cultuurfabriek te halen.

  Ook voor het bedrijfsleven wil ECI Cultuurfabriek een ontmoetingsplek zijn. Door nieuwe vormen van partnerships te bieden wil ECI Cultuurfabriek de banden met het bedrijfsleven aanhalen. Draagvlak bij het bedrijfsleven vormt een belangrijk onderdeel van de strategie om duurzaam de kwaliteit en veelzijdigheid van de culturele programmering veilig te stellen en de afhankelijkheid van overheidssubsidie te verkleinen.

  Zakelijk en cultureel ondernemerschap

  Cultureel ondernemerschap heeft zowel een inhoudelijke als een zakelijke component:
  • Inhoudelijk cultureel ondernemerschap: een zo optimaal mogelijk bereik voor culturele diensten en producten. Een goed cultureel ondernemer weet een artistieke visie te vertalen naar het publiek.
  •Zakelijk cultureel ondernemerschap: het hebben van een deugdelijke, toekomstbestendige bedrijfsvoering, waarin (zoveel als redelijkerwijs mogelijk is) middelen aangeboord worden uit andere bronnen dan alleen overheidsfinanciering.

 • Raad van Bestuur
  M.J. Smeets
  C.M.C. Clercx
  A.F.J.M. Martens

  Directeur/Bestuurder
  J.O.T.P. Wilbers

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De leden van de Raad van Bestuur ontvangen € 150,= vacatiegeld per officiële bijeenkomst; directeur-bestuurder volgt CAO-KE

 • Volgens CAO-KE

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • combinatie van CAO-KE en CAR-UWO