Logo Museum van Egmond
 • Stchting Museum van Egmond

 • 0040.61.810

 • verlies en winst 2018

  verlies en winst 2018balans 2018

  balans 2018
 • Beleidsplan Museum van Egmond

  Beleidsplan Museum van Egmond
 • Stichting Museum van Egmond Postbus 193 1930 AD Egmond aan Zee

 • 072-5069164

 • http://www.museumvanegmond.nl
 • info@museumvanegmond.nl

 • 1. het bevorderen van het behoud- en waar nodig herstel van objecten in de meest ruime zin, die voor Egmond van historisch belang kunnen zijn of worden 2. het bevorderen van de belangstelling bij eigen inwoners en bij bezoekers uit binnen- en buiten-land voor de historie van de Egmonden en het aangrenzend gebied 3. het bevorderen van de kennis omtrent de plaatselijke prehistorie en geschiedenis, zoals die is dan wel kan worden verkregen aan de hand van bodemvondsten, geschreven bronnen, afbeeldingen en mondelinge overlevering

 • 1. in de activiteiten van de Stichting zullen de historie, het specifieke karakter en het culturele erfgoed van de drie Egmonden centraal staan 2. het museum - het gebouw en de daar in tentoon- gestelde voorwerpen - zal daarbij een belangrijke rol vervullen, maar de activiteiten zullen niet beperkt moeten blijven tot materiële objecten binnen de muren van het gebouw. Met name de educatie gericht op de Egmondse bevolking - jong en oud - zal tot het takenpakket van de Stichting behoren 3. het museum zal "kleinschalig" van opzet moeten blijven met een duidelijke verwijsfunctie naar andere (b.v. regionale c.q. gespecialiseerde) musea en soortgelijke instellingen 4. het museum zal qua accommodatie, inrichting en presentatie aan eigentijdse criteria moeten beantwoorden. Ook het beheer, de documentatie en de expositie van de objecten zullen moeten voldoen aan de eisen die heden ten dage - ook aan kleinere musea - gesteld worden. Deskundige adviezen en begeleiding zullen - waar nodig - worden ingeroepen om "museaal verantwoord" te kunnen functioneren. 5. in het bestuur van de Stichting zullen - zo mogelijk - de drie Egmonden (Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen - vertegenwoordigd zijn. Naast het bestuur zullen werkgroepen zich bezighouden met specifieke taken c.q. onderwerpen. Regelmatig overleg tussen het bestuur, de werkgroepen en de donateursdient een waarborg te vormen voor een ruime mate van participatie.

 • J.P.Th. Apeldoorn (voorzitter) C. Bronner-Hazenberg (lid) A. Genet (penningmeester) G. Wijker (lid) E. v.d. Zeijden (secretaris)

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • het bestuur verricht de werkzaamheden op vrijwillige basis

 • er is geen directie

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.