Eye_alleen_oogvorm
 • stichting Eye Filmmuseum
 • NL002957978
 • Jaarrekening Federatie cultuur
  Jaarrekening Federatie cultuur
 • Eye Activiteitenplan 2021-2024 OCW BIS
  Eye Activiteitenplan 2021-2024 OCW BIS
 • Postbus 37767, 1030 BJ Amsterdam

 • 020-5891400
 • http://www.eyefilm.nl
 • info@eyefilm.nl
 • Artikel 2 lid 1.De stichting is een door de rijksoverheid aangewezen erfgoedinstelling en heeft ten doel het cinematografisch erfgoed van Nederland te beheren en ontsluiten, filmcultuur in Nederland te stimuleren en hiertoe Eye Filmmuseum in stand te houden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

 • Eye is het enige filmmuseum in Nederland en verantwoordelijk voor het duurzaam bewaren, toegankelijk maken en levend houden van het cinematografisch erfgoed. Eye is een nationaal en internationaal opererend eigenzinnig en agenderend filmmuseum, een Nederlands filmarchief, en presentator en promotor van (de) filmcultuur in Nederland en daarbuiten. Eye geeft zich daarbij rekenschap van actuele ontwikkelingen in film- en beeldcultuur en van de voortdurend veranderende wereld om zich heen.

  De collectie vormt het uitgangspunt voor de presentaties van EYE: filmvertoningen, tentoonstellingen, online presentaties, debat & reflectie, academische publicaties en conferenties, onderzoek, (internationale) promotie van Nederlandse film in de breedste zin des woords, filmeducatie & kennisoverdracht.
  EYE acquireert, beheert, behoudt en ontsluit materialen (van films tot papieren archieven) die tezamen -volgens EYE (op dit moment)- de canon van film in Nederland vormen.
  EYE heeft een archieftaak voor in Nederland ge(co)produceerde films (alle genres en formaten). In de museale taak maakt EYE daarnaast eigenzinnige keuzes op basis van inhoudelijke criteria, waarbij in deze periode de nadruk ligt op experimentele films, stille films, internationale films en animatie.

  EYE staat in binnen- en buitenland ten dienste van het algemene publiek, de professionals (inclusief studenten) en het educatieve veld.

  Leidend principe in alle activiteiten is het artistiek-inhoudelijk beleid.
  Centraal hierin staan kernwaarden als open, cutting edge, kwaliteit, internationaal (film is bij uitstek een internationaal medium), samenwerking (zowel op wetenschappelijk, als cultureel en maatschappelijk terrein) en eigenzinnig, agenderend en vernieuwend (zowel in de keuzes wat we verzamelen/beheren, als wat en de wijze waarop we presenteren).

  EYE biedt context aan in haar programma’s. EYE verbindt verleden, heden en toekomst van film (en de kunst van bewegend beeld) in alle vormen van presentatie, onderzoek, educatie en (inter)nationale promotie, waarbij de collectie als inspiratiebron dient.

  Kortom, EYE bevordert en verschaft inzicht in de ontwikkeling en betekenis van filmcultuur in Nederland, middels de unieke combinatie van eigenzinnige collectievorming (acquisitie, beheer en behoud, inclusief digitale restauratie en beheer), archivering van de Nederlandse filmcultuur, én (de manier van) ontsluiting en openbaarmaking daarvan; zowel binnen als buiten het gebouw, als ook online.

 • Raad van Toezicht:
  Alexander Rinnooy Kan – voorzitter
  Siebe van Elsloo – audit commissie
  Lex ter Braak - audit commissie
  Caroline Princen
  Marc van Warmerdam
  Günay Uslu
  Chafina Bendahman

  Bestuur:
  Sandra den Hamer - directeur

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Eye valt onder de regels voor de (semi)publieke sector die zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Kern van deze regeling is dat topfunctionarissen in deze sector niet meer mogen verdienen dan 130% van het salaris van een minister.
  Met deze WNT als uitgangspunt wordt het salaris bij benoeming van een bestuurder vastgesteld door de Raad van Toezicht, die daarbij verder onder meer rekening houdt met de ervaring van een bestuurder en met de beloning die een bestuurder in de voorgaande functie ontving. In aanvulling op de WNT zal bij de vaststelling van de beloning te allen tijde gelden dat deze in lijn is met wat binnen de culturele sector gebruikelijk is én met wat maatschappelijk als aanvaardbaar wordt beschouwd.
  Bestuurders vallen niet onder de werking van de arbeidsvoorwaardenregeling.
  Jaarlijks houdt een afvaardiging van de Raad van Toezicht met iedere bestuurder een functioneringsgesprek. Naar aanleiding van de uitkomst van dit gesprek besluit de Raad of de beloning van de bestuurder wordt aangepast. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de loonontwikkeling van de werknemers die onder de arbeidsvoorwaardenregeling vallen.
  Bestuurders doen opgave van hun betaalde en onbetaalde nevenfuncties, waarbij als uitgangspunt geldt dat bij betaalde nevenfuncties én bij onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang voorafgaande toestemming door de Raad van Toezicht is vereist. Een bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende bestuurslid –direct, dan wel indirect- persoonlijk is betrokken.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Eye heeft een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling, die in grote lijnen de cao van de Verzelfstandigde Rijks Musea volgt. De salariëring van individuele werknemers vindt plaats op basis van de zwaarte van de functie en de ervaring van de medewerker. De inschaling van functies gebeurt aan de hand van de in de cao voorgeschreven Orba systematiek en door vergelijking met de daarin gehanteerde VRM referentie functies.
  Indien gewenst, wordt de functie voor inschalingsadvies voorgelegd aan een extern bureau.
  Op intranet zijn de salaristabellen en de Arbeidsvoorwaarde Regeling (AVR) voor alle medewerkers te raadplegen.