SEP-Brochure-Omslag-20180417 (1)-2
 • Stichting Educatieve Projecten
 • 814588657
 • Jaarrekening SEP 2020
  Jaarrekening SEP 2020
 • Jaarverslag SEP 2020 def-1e8c6bd0
  Jaarverslag SEP 2020 def-1e8c6bd0
 • Manegestraat 3
  1018 VP Amsterdam

 • 020-4124110
 • http://www.sep.nu
 • info@sep.nu
 • Doelstellingen
  Externe hoofddoelstelling
  SEP ontwikkelt in doorlopende leerlijnen samenhang en inhoudelijke verankering van cultuureducatie. Het bouwt duurzame relaties op met het primair onderwijs en de kunsten.
  Afgeleide doelstelling
  SEP beoogt vraaggestuurd ondernemerschap, zowel voor alle vakdocenten als ook voor alle culturele organisaties en heeft als doel daarmee de juiste aansluiting te realiseren tussen het kunst - en cultuureducatieve aanbod en het onderwijs.  

 • Educatie is onderhevig aan grote veranderingen, zeker in Amsterdam. Van de sector wordt veel verwacht in economische moeilijke tijden. Er vindt mede daardoor een herschikking plaats van gemeentelijke subsidiegelden. SEP is als kiem uit een vergelijkbare situatie ontstaan in 2005 en is kansrijk en waardevol gebleken mét een blijvende ambitie. De opdracht van kwaliteit, ondernemerschap met cultuureducatie, vraagt inderdaad om lef zoals de Kunstraad in Amsterdam in de aanloop van Kunstenplan 2013-2016 aangeeft. Cultuureducatie maakt kans om een fase in te gaan waarbij het zijn waarde, voor cultuur, creativiteit en de bijdrage aan de ontwikkeling van het kind, kan gaan waar maken. Daarvoor is samenwerking, afstemming en inhoud nodig. Onze overtuiging is dat de cultuursector te weinig in het onderwijs thuis is om het niet zoals in het verleden op te leggen, maar aan te laten sluiten op de vraag van het onderwijs. Tegelijkertijd is de school onvoldoende in staat gebleken om verder te komen dan instrumentele doelen te bepalen en projecten te reguleren op disciplines.
  SEP is een organisatie die heeft bewezen dat het in staat is aan te sluiten op de vraag uit het onderwijs en tegelijkertijd in staat is de uitvoerders, vakdocenten en culturele organisatie en instellingen een meerwaarde te laten zijn zonder log en bureaucratisch te worden. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap maar geven ook aan het onderwijs de randvoorwaarden om kwaliteit te kunnen bieden.
  We bieden werkgelegenheid aan de uitvoerders, cultureel ondernemers en organisaties en bieden veel scholen de kans om cultuureducatie duurzaam in te zetten naar eigen profiel en cultuurbeleidsplan. De periode 2013–2016 zal SEP graag willen aangrijpen om haar succes en opgedane expertise in te zetten voor kinderen in het basisonderwijs. We zijn er van overtuigd dat we een werkwijze hebben, beschikbaar voor alle uitvoerders die actief willen zijn op de scholen, die het verschil kan gaan maken van losse cultuureducatie naar cultuur verantwoord en inhoudelijk verankerd in het onderwijs.
  We zijn een ondernemende organisatie doordat we altijd op zoek zijn naar verdienmodellen om een gezonde balans te vinden tussen subsidies en eigen inkomsten. We willen dat de komende periode gebruiken als investering in ons raamwerkplan (het SEP Cultuurweb) dat samenhang en inhoudelijke verankering van cultuuronderwijs mogelijk maakt. Omdat we verwachten dat alle basisscholen hier baat bij hebben willen we na de ontwikkel– en pilotfase de mogelijkheid onderzoeken om kostendekkend te kunnen zijn.
  Mede om het succes van de investering te optimaliseren hebben wij de intentie om samen te werken met andere cultuureducatieve organisaties. De exacte invulling hiervan zal de komende periode verder moeten worden uitgewerkt en is mede afhankelijk van steun vanuit de politiek. Ook leggen we contacten buiten Amsterdam om onze kennis te delen en kansen te creëren voor onze organisatie. Wat zich ook kun uitbetalen voor de gemeente Amsterdam.
  SEP vraagt de gemeente te mogen investeren in krappe tijden, om verder te mogen groeien, om een substantieel deel uit te maken van het cultuureducatieve stelsel in Amsterdam om daarmee ook een overgrote meerderheid van het basisonderwijs in Amsterdam te kunnen bereiken. De opdracht van de gemeente vraagt om regie op de kwaliteit en om lef om daarop te investeren. Dat kunnen we alleen met voldoende mankracht. Dit doen we door krachten te bundelen en om direct en indirect te investeren in mensen in de organisatie, cultureel ondernemers en talentontwikkeling bij de kinderen. SEP moet nu groeien om de waarden die het in zich heeft tot bloei te laten komen ten gunste van alle kinderen in Amsterdam en daarbuiten; voor ondernemende kunstenaars, culturele organisaties en instellingen die hieraan een gefundeerde bijdrage willen leveren.

 • Zie jaarverslag

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Salariëring conform CAO-KE

 • CAO Kunsteducatie