MEDHlogo
 • Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo
 • NL002833098B01
 • jaarrekening 2014-2015
  jaarrekening 2014-2015Jaarrekening 2016-2017
  Jaarrekening 2016-2017Jaarrekening 2017-2018
  Jaarrekening 2017-2018Jaarrekening 2018
  Jaarrekening 2018Jaarrekening 2019
  Jaarrekening 2019
 • jaarplan MDH 2021
  jaarplan MDH 2021
 • Het Veld 1, 1852 GG HEILOO

 • 072-5332460
 • https://muziekendansschoolheiloo.nl
 • info@muziekendansschoolheiloo.nl
 • In de statuten van onze organisatie is vastgelegd dat de volgende doelen worden nagestreefd:

  De stichting heeft ten doel:
  het bevorderen van kunsteducatie en -participatie in de gemeente Heiloo in het bijzonder en omliggende gemeenten in het algemeen;
  het in standhouden van een centrum voor kunsteducatie en –participatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  het ontwikkelen en in stand houden van een openbaar centrum voor kunstparticipatie en -educatie, gericht op toegankelijkheid voor alle gebruikers door professioneel personeel;
  het verzorgen van professionele muziek-en danseducatie;
  het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij gezamenlijk muziek-en dansuitingen worden ontwikkeld, uitgevoerd en/of vastgelegd;
   het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarin kwetsbare doelgroepen deelnemen aan muziek-en dansparticipatie en educatie;-het ontwikkelen en aanbieden van diensten voor (basis)scholen;
  het leggen van contacten met maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties die behulpzaam kunnen zijn bij het uitbreiden en intensiveren van de dienstverlening;
  voorts al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen.

 • beleidsplan 2021

  Om onze doelen te realiseren moet de Muziek- en Dansschool zich transformeren van een klassieke muziekschool naar een instituut dat in staat is mee te bewegen met de wensen uit de maatschappij.

  Systemen en Structuur
  MDH heeft de afgelopen twee jaar een professionaliseringslag ondergaan: zowel op procesmatig als bestuurlijk niveau.

  Personeel
  Onze docenten zijn van hoge kwaliteit. Ze zijn uitstekend in staat om leerlingen vaardigheden over te brengen. Dit beeld wordt stevig bevestigd in het klanttevredenheidsonderzoek van april 2020. Binnen het nieuwe beleid wordt de Muziek- en Dansschool actief op nieuwe terreinen. Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, zichtbaar zijn in de maatschappij, ondernemerschap etc. vergen soms nieuwe vaardigheden van de docenten.

  Profiel
  De Muziek- en Dansschool moet meer naar buiten gericht worden. De respondenten van het klanttevredenheidsonderzoek 2020 geven aan (in verschillende vragen) de kwaliteit van de lessen over het algemeen goed te vinden. De docenten krijgen zelfs als rapportcijfer gemiddeld een 8,7. Dat is een zeer mooi en hoog cijfer. Ook MDH als instituut doet het goed, maar scoort wel een punt minder (een 7,6). In principe is dit heel logisch te verklaren als je kijkt naar hoe men het gebouw ervaart (donker en gedateerd), men meer samenspel/ensemblevorming wil en dat MDH beter zichtbaar moet zijn.
  Acties:
  1. Docenten moeten uren krijgen om met hun leerlingen erop uit te gaan en deel te nemen aan initiatieven als de Kunstparade.
  2. Ook dient de Muziek- en Dansschool goed te worden gepositioneerd. De huisstijl is verouderd en de middelen moeten beter worden ingezet. Een marketingplan dat geschreven wordt in 2020 zal de richting gaan bepalen.
  3. Vanzelfsprekend is een goed moment voor een nieuwe huisstijl en misschien zelfs naam, gelijk met de opening van het verbouwde pand. Voor 2021 worden middelen gereserveerd voor huisstijl, website en lancering en de opening.
  4. Het klanttevredenheidsonderzoek heeft ook zicht gegeven op in te zetten middelen. De officemanager volgt in 2020 een cursus sociale media. Daarnaast moet er budget worden gereserveerd voor het uitmeten van nieuw aanbod in de lokale media.

 • Raad van Toezicht

  mw. M. Zandvliet, voorzitter
  dhr. R.N. Zuidema
  dhr. J. Twisk

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • salariëring conform CAO-ke

 • CAO Kunsteducatie